woonvorm-together

Werkwijze van Woonvorm Together

Woonvorm Together stelt de behoefte van de cliënten centraal bij de zorgverlening en begeleiding. Woonvorm Together biedt daadwerkelijk zorg en begeleiding op maat.  We sluiten hierbij aan bij wat de cliënt belangrijk en waardevol vindt, wat hij of zij zelf kan en wil of wat hij of zij met ondersteuning van het netwerk zelf kan organiseren. We vinden het hierbij dan ook van groot belang dat we regelmatig met elkaar in gesprek gaan om te luisteren naar de betekenis die zijn of haar leven, talenten, beperkingen, relaties en geloof voor de cliënt hebben.

Aanmelding

Wilt u zich aanmelden bij Woonvorm Together? Of wilt u een cliënt aanmelden voor beschermd wonen, dagbesteding, de jeugdgroep of ambulante begeleiding? Dan kunt u contact met ons opnemen. We bespreken dan uitgebreid welke hulpvragen er liggen. Woonvorm Together vindt passende zorg en begeleiding zeer belangrijk, dit kunnen we alleen bieden wanneer we een compleet beeld hebben van een cliënt. Wanneer een aanmelding passend lijkt, zullen we vragen om verdere informatie zoals psychologische onderzoeksverslagen, hulpverleningsgeschiedenis, eerdere zorg en begeleidingsplannen en andere relevante verslaglegging. Samen zullen we vervolgens bespreken of Woonvorm Together passende zorg en begeleiding kan bieden. 

Kennismakingsgesprek

Wanneer Woonvorm Together op basis van alle voorinformatie denkt passende zorg en begeleiding te kunnen bieden, zal er een intake / kennismakingsgesprek volgen.  Tijdens dit gesprek inventariseren we alle hulpvraag zo zorgvuldig mogelijk. Ook wordt een risico-inventarisatie gemaakt,  om alle begeleidingsbehoeften compleet in kaart te brengen. Wanneer zowel de Woonvorm als de cliënt het samen eens zijn dat Together de passende plek is, zal de cliënt op de aanmeldlijst geplaatst worden.  

Jouw zorgondersteuningsplan

Als je van ons begeleiding ontvangt, in welke vorm dan ook, betekent dit dat je een eigen zorg- en werkplan krijgt. Dit zorg- en werkplan is jouw plan en we gaan uit van jouw mogelijkheden, wensen en doelen. Samen kijken we welke zorg en begeleiding je nodig bent. Elk half jaar evalueren we gezamenlijk het plan en kijken we wat er goed gaat en wat nog beter kan.

Werkwijze bij Wonen

Together wil een fijne en veilige woonplek bieden voor alle bewoners. We hanteren in- en uitsluitingscriteria voorafgaand aan de plaatsing. Bij een aanmelding voor wonen kijken we zeer zorgvuldig welke zorg en begeleiding iemand nodig heeft en wat zijn/haar woonwensen zijn. We willen hierbij een zo compleet mogelijk beeld krijgen en verzamelen daarom veel informatie. Dit omdat we streven naar succes-plaatsingen en het bieden van goede zorg en begeleiding. We bieden begeleiding op maat welke gericht is op:

 • Begeleid wonen met daar waar mogelijk regie op eigen leven
 • Het bieden van een veilige en vertrouwde woonomgeving
 • Hulp en begeleiding bij datgene wat je moeilijk vindt of graag wilt leren
 • Het aanleren van (nieuwe) vaardigheden
 • Het voorkomen van dreigend sociaal isolement
 • Je eigen woonplek hebben, maar wel de mogelijkheid hebben om gemeenschappelijke activiteiten te ondernemen

We vinden het van groot belang dat bewoners het onderling goed met elkaar kunnen vinden. Daarom ontmoeten nieuwe cliënten en huidige cliënten elkaar om te bekijken of er een klik is.

Een goede match

Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling van onze groep te creëren en te behouden. Bij het zoeken naar de match is het Zorg Zwaarte Pakket (ZZP)/ zorgprofiel dus niet leidend, de juiste klik wel. 

Werkwijze bij Dagbesteding

Bij een aanmelding voor dagbesteding kijken we samen naar de hulpvraag en of wij kunnen bieden wat nodig is. Vanuit een huiselijke en warme omgeving kunnen deelnemers aan diverse activiteiten deelnemen. Deze activiteiten kunnen zowel binnen als buiten zijn. Onze uitgangswaarden zijn:

We kijken naar de deelnemer en niet naar de beperking. Ieder mens mag zijn wie hij of zij is. Ieder mens is uniek met zijn eigen eigenschappen, talenten en kwaliteiten. Hierbij accepteren wij dat de beperking een deel van de deelnemer is. Tegelijkertijd zien wij dat de deelnemer meer is dan zijn of haar beperking. Bij Woonvorm Together kijken we daarom in de eerste plaats naar wat de deelnemers wel kunnen!

Wij werken vanuit het principe dat de cliënt zelf de regie behoudt. De activiteiten worden altijd in overleg met de deelnemers bepaald en onze begeleiding is dan ook gericht op:

 • Contacten met anderen aangaan en onderhouden
 • Sociale vaardigheden vergroten
 • Weerbaarheid en assertiviteit vergroten
 • Vrijetijdsinvulling en gezamenlijke activiteiten

Door de vele mogelijkheden die de werkruimte, weilanden, stallen, tuin en erf bieden, kunnen we altijd wel iets passends vinden. We vinden het vooral belangrijk dat de activiteiten zinvol zijn. Men voelt zich weer nuttig en telt weer mee. Dit verhoogt de eigenwaarde van onze deelnemers. Er is veel persoonlijke aandacht. Een luisterend oor, een woord, een schouderklop. Begeleiding die JOU zien staan!

Werkwijze bij Ambulante begeleiding

Bij behoefte aan ambulante begeleiding vindt allereerst een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek inventariseren we uw hulpvraag zo zorgvuldig mogelijk om zo zorg op maat te kunnen bieden. Samen kijken we naar datgene wat u zou willen bereiken of veranderen en welke begeleiding hierbij nodig is. Dit alles wordt opgenomen in het werkplan.

Wij werken vanuit het principe dat de cliënt zelf de regie behoudt. De activiteiten worden altijd in overleg met de cliënt bepaald en onze begeleiding is dan ook gericht op:

 • Contacten met anderen aangaan en onderhouden
 • Sociale vaardigheden vergroten
 • Weerbaarheid en assertiviteit vergroten
 • Copingsvaardigheden vergroten om met lastige situaties om te gaan
 • Structuur aanbrengen in de dag, plannen en organiseren, vrijetijdsinvulling 

Wij ondersteunen waar nodig om te zorgen dat jij, vanuit eigen mogelijkheden, weer grip en controle ervaart op je leven. Wij doen dit met liefde en respect. Immers: Ieder mens is uniek met zijn eigen eigenschappen, talenten en kwaliteiten. Onze ondersteuning is liefdevol, persoonlijk, betrokken en deskundig.

Indicaties

Voor het wonen binnen de woonvorm is een indicatie nodig. Dit kan zowel een VG-indicatie of een GGZ-indicatie zijn. Samen kijken we of deze toereikend is om bij ons te komen wonen. Wij bieden zorg via het Persoonsgebonden Budget (PGB). Of je nou (licht) verstandelijk beperkt bent, of een GGZ-indicatie hebt, binnen Woonvorm Together is er veel mogelijk. We gaan uit van de behoefte van de cliënt en kijken samen naar de mogelijkheden. Meer over dit onderwerp leest u bij tarieven.

Heeft u nog geen indicatie voor beschermd wonen maar wilt u wel komen wonen bij Woonvorm Together, neem ook dan gerust contact met ons op. Wellicht kunnen wij u helpen bij de aanvraag van uw indicatie.

Voor ambulante begeleiding of dagbesteding kunt u bij ons terecht met een WMO-indicatie. Wij hebben contracten met diverse gemeenten zoals Ommen en Dalfsen. Meer weten over de begeleiding van Together Woonvorm? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie of vraag ernaar bij het wijkteam van uw gemeente.

Wachtlijst

Voor ambulante begeleiding en dagbesteding hanteren we doorgaans geen wachtlijst en kan er direct gestart worden wanneer de nodige indicaties aanwezig zijn. Voor wonen en de jeugdgroep hanteren we geen wachtlijst maar een zogeheten aanmeldlijst. Wanneer er zicht is op een vrijkomende plek binnen Together, zoeken we naar een passende match, waarbij zorgzwaarte niet leidend is, maar de juiste klik en aansluiting wel.