woonvorm-together

Kwaliteit en kwaliteitsbewaking

ISO gecertificeerd

Together Woonvorm heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Together heeft als belangrijk streven om een veilige woon- en werkplek te waarborgen voor haar cliënten en medewerkers.  Daarom laten wij onze zorg en ons kwaliteit-managementsysteem periodiek en onafhankelijk toetsen. Werken aan kwaliteit zien we als een doorlopend proces wat nooit af is. Met trots mogen we ons, met ingang van 8 november 2023, als Woonvorm Together, ISO gecertificeerd noemen. Dit betekend dat onze zorg en kwaliteitsmanagementsysteem op gebied van wonen, dagbesteding en ambulante begeleiding volledig voldoet aan de gestelde ISO 9001:2015 richtlijnen. Audit en certificering is uitgevoerd door DEKRA. zie voor meer info: www.dekra.nl

Naast interne en externe audits toetsen we onze kwaliteit van zorg en organisatie ook doormiddel van cliententevredenheidsonderzoek, medewerkerstevredenheidsonderzoek en de jaarevaluaties die structureel plaatsvinden met al onze cliënten, deelnemers, medewerkers en andere betrokkenen. Het streven naar optimalisering en verbetering van zorg en organisatie zijn in alle werkprocessen verweven.    

VOG en vergewisplicht

Alle medewerkers van Together Woonvorm dienen voor in diensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag af te kunnen leveren. Hieruit blijkt dat het gedrag van de medewerkers geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Daarnaast is Together Woonvorm verplicht om te controleren of een nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Dit heet vergewisplicht.

Veilig Incidenten Melden

Fouten zijn kansen om iets te leren. Woonvorm Together hanteert een veiligheidsmanagementsysteem waarbij medewerkers (bijna) incidenten melden. Alle meldingen worden maandelijks geanalyseerd, om risicofactoren te signaleren en deze inzichtelijk te maken, om tot verbeteracties te komen. Dit met als doel optimalisering van zorg en organisatie en herhaling van (bijna) incidenten te voorkomen. Wanneer een client betrokken is bij een melding, wordt een client hiervan altijd op de hoogte gebracht. 

Klachtenregeling

Together Woonvorm streeft naar het leveren van kwalitatief goede zorg. Mocht er desondanks onvrede zijn en lukt het niet om er samen met de begeleiding van Together Woonvorm uit te komen, dan is er de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen via het Klachtenportaal Zorg. Tevens zijn wij aangesloten bij de erkende geschilleninstantie van Klachtenportaal Zorg, waarmee wij voldoen aan de eisen die de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) heeft gesteld.

Vragen of meer informatie over Together Woonvorm? Neem gerust contact met ons op.